Horeca convenant

Home > Inwoners_OUD > Horeca convenant

Horeca convenant

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben in december 2013 de nieuwe Drank- en Horecaverordening vastgesteld. De verordening is op 1 januari 2014 ingegaan.

Waarom een nieuwe verordening?

De Drank- en Horecaverordening is vooral bedoeld om regels te stellen om oneerlijke concurrentie door paracommerciële horeca (dorpshuizen, sportkantines e.d.) te voorkomen. Ook mag de gemeente een aantal andere zaken regelen in de verordening. In de verordening zijn regels opgenomen over de schenktijden van sportkantines, dorpshuizen en verenigingsgebouwen, regels over activiteiten in de sportkantines, de bijeenkomsten van persoonlijke aard in dorpshuizen, regels over happy hours en prijsacties.

Geen toegangstijden en leeftijdsgrenzen

Op uitdrukkelijk verzoek van de reguliere horeca heeft de gemeenteraad besloten om geen toegangstijden en leeftijdsgrenzen op te nemen in de verordening. Dit past bij het uitgangspunt om de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de ondernemers zelf te laten. Van horecaondernemers wordt verwacht dat zij op een goede manier met alcoholgebruik omgaan, binnen de grenzen van de verordening en de Drank- en Horecawet.

Horeca convenant

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen graag met de reguliere horeca en de paracommerciële horeca een convenant afsluiten. In het convenant willen we afspraken maken over naleving en handhaving van de wet en regelgeving, alcoholmatiging en verantwoord alcoholgebruik. Horecaondernemers die zelf verantwoordelijkheid nemen, worden minder belast met gemeentelijke handhaving en toezicht.

Meer informatie

Meer informatie over het convenant vindt u via de knoppen links van deze tekst.