Privacyverklaring

Home > Organisatie & bestuur > Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Inleiding

Technologische ontwikkelingen en een overheid die steeds meer digitaal actief is, stellen steeds meer eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. De gemeente Tytsjerksteradiel is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft. Om dit te garanderen zijn maatregelen genomen op het gebied van informatiebeveiliging. Ook willen we open zijn welke persoonsgegevens we verwerken en vragen wij alleen die persoonsgegevens die wij nodig zijn om de gemeentelijke overheidstaken uit te voeren.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke regels:

  • De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deze wetgeving geeft algemene regels waar de gemeente Tytsjerksteradiel zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Binnen de gemeente wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.

In de formulieren op onze website, via het contactformulier en aanvragen met DigiD staan de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

3. Register van de verwerkingsactiviteiten

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een register van de verwerkingsactiviteiten. Dit is een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente.

4. Waarom persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden verwerkt bij het afnemen van onze diensten. Bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, vergunning, een subsidie, een Wmo-voorziening of bijstand.

5. Bewaartermijn

De gemeente Tytsjerksteradiel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

6. Delen met derden

De gemeente Tytsjerksteradiel verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien er een wettelijke grondslag is en dit nodig is. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Informatiebeveiliging

Op basis van het Informatiebeveiligingsbeleid zijn maatregelen getroffen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

8. Rechten van betrokkenen

U heeft als betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt diverse rechten.

U heeft onder andere het recht om aan de gemeente te vragen of van u persoonsgegevens worden verwerkt (recht op informatie). U heeft daarbij de mogelijkheid om te zien of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt (recht van inzage).

Een verzoek om inzage kunt u eenvoudig indienen met het online formulier (met DigiD). Heeft u geen DigiD of wilt u deze niet gebruiken, dan kunt u het formulier onderaan deze pagina gebruiken en na invulling inleveren bij de balie van het gemeentehuis. U dient daarbij een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) te tonen, zodat uw identiteit kan worden vastgesteld.

Vul het online formulier in (met DigiD)

Besluit op uw verzoek

Binnen een maand na ontvangst zal de gemeente beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Wanneer de gemeente het voornemen heeft aan uw verzoek tegemoet te komen en er is sprake van een complex of omvangrijk verzoek, kan de gemeente de behandeling van uw verzoek met twee maanden verlengen.

Een besluit op uw verzoek is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt hiertegen dus een bezwaarschrift indienen. Ook is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Daarnaast heeft u als betrokkene de volgende rechten:

  • Recht op correctie
  • Recht op verwijderen van gegevens
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht van bezwaar
  • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (profilering)

Meer informatie over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het uitoefenen van deze rechten vragen wij u om contact met ons op te nemen.

9. Cookies

U kunt de website van de gemeente anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina’s er worden bezocht. Daarvoor worden enkel het aantal bezoeken geregistreerd en niet de identiteit van de bezoekers. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webserver. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de website speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt cookies weigeren in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat de werking en het gebruik van sommige onderdelen op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van uw browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vindt u meer informatie over cookies.

De gemeente gebruikt cookies voor een bezoekersanalyse via SiteImprove en Google Analytics. Ook om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo wordt er een functionele cookie geplaatst bij het voorlezen van de website met behulp van Readspeaker.

Als u via een digitaal formulier van de website van de gemeente een aanvraag doet of wijzigingen doorgeeft, dient u zich hiervoor te identificeren met behulp van uw DigiD, eHerkenning en eIDAS. Na de identificatie worden deze gegevens gebruikt voor de door u ingediende aanvraag of wijziging, zodat wij zeker weten dat wij de juiste persoon helpen. Voor het doen van een melding of het stellen van een vraag via een digitaal formulier wordt geen gebruik gemaakt van DigiD.

10. Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring van de gemeente, dan kunt u dit bij voorkeur kenbaar maken aan de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is bereikbaar per e-mail via FGTD@t-diel.nl of via telefoonnummer 14 0511.

12. Klachten

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacytoezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de AP vindt u de contactinformatie en ook meer informatie over privacywetgeving.