Participatiewet

logo
Zoeken

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe wet: deze heet de Participatiewet. Iedereen die kan werken maar het zonder een steuntje in de rug niet redt, valt onder deze wet. Deze wet is er op gericht zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden. Dit kunnen mensen met of zonder een beperking zijn.

Welke wetten worden vervangen?

De Participatiewet vervangt de wetten Werk en Bijstand, de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en een groot deel van de Wajong (Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten). 

Taken van de gemeente

De gemeente voert sinds 1 januari de Participatiewet uit. Dit betreft de begeleiding naar werk en een uitkering als dat nodig is.

Nieuwe instroom jonggehandicapten

Onder de Participatiewet valt Iedereen die wel kan werken, maar ook is aangewezen op ondersteuning. Dus ook jonggehandicapten met een arbeidsvermogen vallen vanaf 1 januari onder deze wet.